P R I V A C Y B E L E I D

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die uitgeverij Nederlandse Sportboeken Club (hierna te noemen NSC) van haar klanten verwerkt. Indien je een bestelling plaatst in de webshop van deze website, geef je daarbij uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijkheid
    Roland van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van NSC. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van
    de persoonsgegevens zoals vermeld bij punt 2.1. Voor eventuele vragen hierover kun je hem bereiken via
    roland@nscboeken.nl

2. Welke gegevens verwerken wij en met welk doel
2.1  In het kader van je bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
       a. voor- en achternaam
       b. adresgegevens
       c. e-mailadres
       d. bankrekeningnummer
2.2  De in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor: 
       - het afhandelen van je betaling
       - het opnemen van contact via e-mail indien nodig
       - het afleveren van je bestelling

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
     NSC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
     toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden
     ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over hun
     kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming
     persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via roland@nscboeken.nl , dan
     verwijderen wij deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
     NSC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
     hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
     zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NSC) tussen zit.

5. Bewaartermijn
5.1  Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens genoemd bij punt 2.1 gedurende de afwikkeling van je bestelling.
        Daarna worden deze gegevens vernietigd.
5.2  Facturen worden conform de wettelijk vastgestelde termijn zorgvuldig bewaard.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
6.1  NSC verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken i.v.m. de uitvoering van onze
        overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in
        onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
        vertrouwelijkheid van je gegevens. NSC blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de afhandeling van de bestelling.
6.2  NSC gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

7. Beveiliging
     NSC neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies,
     onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben
     dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via
     roland@nscboeken.nl

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten
8.1  Bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,
        te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hij neemt je verzoek in behandeling en zal je binnen een maand hierover
        informeren.
8.2  Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of verzoeken behandelen, kun je contact           opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
        https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
8.3  Eventuele andere vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze Functionaris
        Gegevensbescherming (zie bovenaan punt 1. Verantwoordelijkheid).